Regulamin

Regulamin gabinetu 

„Bez kontuzji- Agnieszka Wietrzyńska”

§1

Podstawa prawna

1. Bez kontuzji Agnieszka Wietrzyńska – gabinet fizjoterapii i treningu personalnego (dalej Gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne i treningowe. 

2. Gabinet znajduje się w Szczecinie przy ul. Orawskiej 25/3

3. Firma posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów Nr Z-220886-20191118 wydane w dniu 18.11.2019r.

§2

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://wietrzynskafizjoterapia.com/regulamin/ oraz w Gabinecie

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3

Cele i zadania

1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii i treningu personalnego.

2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług

fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

§4

Czas i miejsce świadczenia usług

1. Gabinet jest otwarty od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych.

2. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Gabinetu.

§5

Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 502 959 123 lub internetowo, przez

formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://zarejestrowani.pl/w/WZ0ukrS4uIGUCcUlsd7ejw/

2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu. 

3. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie, najlepiej sms,  nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.

4. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty

w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

5. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego

zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada

z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.

§6

Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie oraz określone zostaną cele terapii. Terapeuta może skierować Pacjenta na dodatkową diagnostykę jeśli uzna to za konieczne.

4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.

5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,

b. Terapeuta uzna, że terapia zagraża zdrowiu Pacjenta

6. Gabinet prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę

danych w niej zawartych.

7. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:

a. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby

pisemnie upoważnionej przez Pacjenta,

b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki

zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń

zdrowotnych,

c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

§7

Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:

a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,

b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach

terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,

d. pełnej dyskrecji jego osoby,

e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,

f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:

a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz

istniejących przeciwwskazaniach do terapii,

b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych

wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej

fizjoterapii,

c. przestrzegania zasad higieny osobistej,

d. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,

f. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG,

RTG, MRI itp.).

UWAGA!

Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź

niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Bez kontuzji- Agnieszka Wietrzyńska

§8

Przepisy porządkowe

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych

oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.

2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego

własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.

§9

Postanowienia końcowe

1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem

i przestrzegania jego zasad.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości

korzystania z usług Gabinetu.

4. Wszelkie skargi/ wnioski Pacjent może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

aga@wietrzynskafizjoterapia.com

Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

§10

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty.

Regulamin obowiązuje od 08.03.2022r. 

Brak produktów w koszyku.